banner
 

 

 

počítadlo.abz.cz

Cech profesionálov DDD požiadal o vstup do CEPA - www.cepa-europe.org

zástupcovia občianskeho združenie reprezentujúceho profesionálnych poskytovateľov služieb v DDD požiadali o vstup do CEPA - Komfederácia európskych  asociácií v odvetví regulácie, hubenia škodcov, so sídlom v Bruseli. CEPA reprezentuje 25 národných a regionálnych obchodných združení z odvetvia na Európskej úrovni.

Komunikácia Cechu a CEPA

Prihláška tu       Odpoveď zástupcov CEPA tu       Poslanie združenia CEPA tu     Ostatné dokumenty tu

O nás

Cech profesionálov pre deratizáciu, dezinsekciu a dezinfekciu je v zmysle ustanovení
§ 2 a 19 ods. 1 zákona Č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení
občianskym združením.

 • Cech je občianskym združením , bol založený v decembri  r. 1991 a mal 11 členov je dobrovoľnou  neziskovou organizáciou ,ktorá   vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky .
 • Napriek relatívne malej členskej základni si vybudoval Cech  autoritu a uznanie,
  ako reprezentant občianskeho profesného združenia v DDD na Slovensku u centrálnych a regionálnych štátnych a samosprávnych orgánoch, odborných inštitúcii, firiem DDD, výrobcoch a distribútorov prípravkov DDD, masmédií
  a ďalších domácich a zahraničných partnerov.

  -pre poskytovateľov služieb v regulácii škodcov , živnostníkom a odborným firmám , háji ich záujmy voči úradom .
  -zastupuje slovenských profesionálov na medzinárodnej úrovni

 • Cech dlhodobo aktívne spolupracuje so štátnymi orgánmi a samosprávami, odbornými inštitúciami a obdobnými združeniami v zahraničí, vrátane získavania aktuálnych informácii z európskej asociácie CEPA. Od roku 1999 organizuje pravidelne odborné semináre s medzinárodnou účasťou, s oceňujúcim ohlasom.  

  -zabezpečuje odborné semináre
  -aktívne zabezpečuje školenia pre svojich členov aj nečlenov
 • Dlhodobo prebieha úsilie priamo i nepriamo cez relevantné inštitúcie a úrady presadzovať pripomienky a námety na legislatívne zmeny v činnosti DDD

  -podáva odborné rady, komunikuje a konzultuje s odborníkmi v jednotlivom segmente  ÚVZ - hygiena / UVL v KE  veterina /  
  ako  aj s výrobcami biocídnych výrobkov

  -svojou činnosťou prispieva k profesionalite svojich členov

 • Cech nemá platenú pracovnú silu, administratívne priestory, ani vlastné alebo prenajaté technické a komunikačné zariadenia. Nevyužíva na túto činnosť žiadne platené služby. Všetka organizačná, administratívno-technická a operatívna práca, vrátane telekomunikačných a cestovných nákladov je na ťarchu a spočíva na ochote a obetavosti niektorých členov výboru cechu.

Cech je nezávislou a nepolitickou právnickou osobou, ktorá vyvíja svoju činnosť na území Slovenskej republiky.

 
 

© CechprofesionálovDDD | 2014-2016