Voľba nového predsedu Cechu profesionálov DDD

Vážení kolegovia

     Dňa 16.11.2017 sa koná výročná schôdza Cechu profesionálov DDD v Tatrách.  Jedným z bodov je aj voľba nového predsedu Cechu profesionálov DDD. Dovoľte, aby sme vyzvali záujemcov kandidovať na post predsedu cechu o potvrdenie kandidatúry najneskôr do 31.10.2017 a to zaslaním mailu na adresu predseda2017@cechprofesionalovddd.sk. Následne Vám bude v prípade záujmu kandidovať poskytnutí priestor na webovej stránke, kde budete môcť prezentovať Vašu predstavu o ďalšom smerovaní cechu.

Výbor jednohlasne odhlasoval individálnu prezentáciu kandidátov v rozsahu 10-20 minút na výročnej členskej schôdzi. 

Aktualizácia:

Za predsedu Cechu profesionálov DDD kandidujú:

Ing.Ľubomír Červeňák,

Marek Holeš.

Za členov výboru Cechu profesionálov kandidujú:

Ing.Černický Vladimír,

František Ďurina,

Ladislav Filipko.

Pozvánka na členskú schôdzu Cechu profesionálov pre deratizáciu, dezinsekciu a dezinfekciu v Slovenskej republike

Dátum konania:                     16.11.2017

Miesto konania:                     Hotel Sorea Trigan, Štrbské Pleso

Hodina konania:                    9,00 hod.

Začiatok prezentácie:            8,30 – 9,45 hod.

Program členskej schôdze:

9, 00 – 9,30 Otvorenie, oznámenie o uznášaniaschopnosti členskej schôdze, schválenie programu členskej schôdze. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov. Voľba komisií členskej schôdze mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.

9,30 – 10,30 Správa o činnosti za obdobie od poslednej členskej schôdze

-          Oblasť marketing a web stránka                 p. Holeš Marek

-          Oblasť legislatíva                                        Bc. Jakubík Peter

-          Oblasť kvality a poradenstva                     p. Repka Daniel

-          Oblasť interných procesov                         p. Krajčí Radoslav

-          Oblasť medzinárodné vzťahy a CEPA        p. Urminský Ivan

-          Oblasť ZMOS, RÚVZ SR, ŠVPS SR            p. Skorka Radimír

-          Oblasť ekonomiky a riadenia                     Mgr. Gavalier Martin

-          Revízor účtov                                             Ing. Lackovič Peter

10,30 – 11,00  Diskusia

11, 00 – 11,15 Prestávka

11,15 – 12,00  Individuálna prezentácia kandidáta / kandidátov na funkciu predsedu Cechu profesionálov DDD.

12, 00 – 13,00 Obed

13,00 – 13,30  Voľba predsedu Cechu profesionálov DDD v SR

13,30 – 13,40  Správa volebnej komisie

13,40 – 13,50  Návrh na schválenie uznesení členskej schôdze

13,50 – 14,00 Záver

 

S pozdravom,

Mgr. Martin Gavalier

predseda Cechu profesionálov DDD

V Piešťanoch 26.10.2017

Pozvánka na 14. Odborný seminár Tatry 2017, Hotel SOREA TRIGAN, Štrbské Pleso

 

          Cech profesionálov DDD SR v spolupráci so Sdružením pracovníků DDD ČR si Vás dovoľujú pozvať na XIV.odborný seminár DDD s medzinárodnou účasťou. V najatraktívnejšej a najvyššie položenej  obývanej tatranskej osade s dobrým dopravným spojením za zvýhodnené ceny v hoteli:

SOREA TRIGAN (Baník), 059 85 Štrbské Pleso, vdňoch14. - 16. 11. 2017

Časový harmonogram:

14.11.2017  -  utorok   

 • 12:00 – 16:00 Registrácia – ubytovanie

 • 13:00 – 16:00 Turistika – sprievodný program

 • 18:30 – 20:00 Tatranská príroda obrazom a slovom – Horská služba TANAP

 • od 20:00 Neformálne stretnutie v blízkom hostinci                                                           

15.11.2017  -  streda

 • 8:00  – 9:00 Registrácia – ubytovanie

 • 9:00  –10:30 Prezentácia firiem:

09:00 Sharda Cropchem, ČR

09:25 Degesch Platy, Degesch Strips, NSR

09:50 BIOFER združenie, SR

10:15 BASF, s.r.o., NSR

 • 10:35 –11:00 Prestávka

 • 11:00 –12:30 Prezentácie firiem:

11:00 FULLPROFI s.r.o., SR

11:25 DDD Servis, s.r.o. Praha + DDD Servis Slovakia, s.r.o. Vrútky

11:45 BAYER, s.r.o., NSR

12:05 Ako používať web www.cechprofesionalovddd.sk Marek Holeš

 • 12:30 –13:30 Obed

 • 13:30 –15:00 Odborné prednášky:

13:30 Dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov, v intenciách zákona 355/2007 Z.z. po jeho desaťročnej účinnosti, úpravy – MUDr. Silvia Kontrošová, MPH, ÚVZ SR

13:55 Vedľajšie živočíšne produkty, súčasná legislatíva a jej vzťah k činnosti deratizácie –
MVDr. Zuzana Tkáčová, ŠVaPS SR
 
14:20 Ploštica posteľná, niektoré novšie informácie pre prax –
RNDr. Václav Rupeš, CSc spoluautorka: MUDr. Jana Vlčková, PhD.
 
14:45  Odborná spôsobilosť pre činnosť DDD – povinná školiaca príprava podľa novej právnej úpravy – Ladislav Filipko, Školiace stredisko, Banská Bystrica
 
 
 • 16:00 –17:00 Prehliadka Štrbského Plesa

 • 19:00 –24:00 Slávnostná večera, spoločenský večer s hudbou

 • 8:00 – 17:00 Výstava prípravkov a techniky DDD – výstavné priestory hotela

16.11.2017 – štvrtok

 • 8:00 Raňajky

 • 9:00 – 10:30 Členská schôdza 

 • 10:30 - 11:00 Diskusia 

 • 11:00 - 11:15 Prestávka 

 • 11:15 - 12:00 Individuálna prezentácia kandidátov na post predsedu Cechu DDD

 • 12:00 - 13:00 Obed

 • 13:00 Voľba predsedu Cechu DDD

 • od 9:00 Pre nečlenov Cechu – turistika (individuálna aj organizovaná)

 

Seminár bude zameraný v odborných prednáškach na aktuálne témy prezentované  poprednými   odborníkmi z:

 • akademickej obce,

 • štátnej správy,

 • školiacich stredísk,

 • certifikačných inštitúcii, 

 • odborníkov so skúsenosťami z praxe, vrátane  prezentácie známych i nových firiem dodávajúcich prípravky a techniku DDD.

Väčší priestor bude venovaný na neformálnu výmenu skúseností pri regulácii živočíšnych škodcov medzi účastníkmi seminára z domova a zahraničia v rámci EÚ a CEPA.

Prednášky – hlavné témy:

 • pripravovaná zmena Zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,

 • uplatňovanie HACCP v praxi,

 • práca s vedľajšími živočíšnymi produktmi – platná legislatíva,

 • odborná spôsobilosť a školiace strediská po novej právnej úprave,

 • ploštice posteľné – stále aktuálna téma – nové poznatky,

 • nové možnosti využitia informačnej techniky v DDD – odbúravanie prácnej byrokracie v praktickej činnosti.

Prípravky a techniku DDD budú prezentovať výrobcovia a dodávatelia zo Slovenska aj zahraničia (napr.: EKOLAS SK, DDD SERVIS PRAHA, BAYER, O-K RADOSA, FULLPROFI, DRASLOVKA KOLÍN, BRILL CZ, KREJSA, BEST-PEST).

Sprievodný program je zameraný na nenáročné poznávacie vychádzky po Štrbskom Plese a jeho okolia (Mlynická dolina, Furkotská dolina, Solisko, Jamské pleso) so sprievodcom, návšteva ďalších tatranských osád tatranskou železnicou. V hoteli prezentácia tatranskej prírody a práce horskej služby, možnosť aktívneho relaxu v bazénoch a fitnes. Program bude upravovaný podľa záujmu a požiadaviek účastníkov.

Aktualizácia:

Sprievodný program – „TATRY pre DDD“:

14. 11. utorok

1/ Vychádzka so sprievodcom na Jamské pleso

     Odchod o 1300 hod. z pred hotela.  S prestávkou cca 2,5 hod.

2/ Beseda s členom horskej služby a krátky film o Tatrách a práci HS

    Začiatok o 1900 hod.hoteli, zasadačka na 1. poschodí, cca 1 hod.

3/ Malá prechádzka a posedenie v blízkej reštaurácii,odchod o 20,15 hod.

15. 11. streda(pri umelom osvetlení, zvedavším odporúčame baterku, nemusí byť)

Vychádzka okolo Štrbského plesa s malým výkladom sprievodcu HS Odchod o 1600 hod. z pred hotela, cca 1 hod.

 

Ďalšie informácie s radami na individuálne výlety a návštevy tatranských atrakcii agrafikon tatranskej železnice  a zubačky dostanete na recepcii hotela alebo v informačnej službe TANAPu, ktorá sa nachádza v blízkosti železničnej stanice.

Tipy:

Relax: v hoteli bazén, sauny, vírivky.  Aqualandia – Poprad.

Pešia vychádzka: okolo Jazierok lásky, skokanské mostíky v Mlynickej doline

magistrálou na vyhliadkový bod Trigan a späť (cca 1,5 hod.), vodopád Skok (3 hod.), alebo magistrálou na Popradské Pleso s možnosťou návratu tatranskou električkou (náročnejšie, túru treba začať už ráno za priaznivého počasia)

- Tatranskou železnicou alebo zubačkou:

a) Tatranská Lomnica: múzeum, zrekonštruovaný Hotel Lomnica, prechádzka

b) Starý Smokovec: výlet na Hrebienok, moderná Krížová cesta, Tricklandia – optické ilúzie (interier) rezervácia nutná: www.tricklandia.sk

c) Tatranská Štrba: zážitok z jazdy ozubnicovou železnicou, prechádzka, Koliba

Upozornenie: tatranské lanovky do 16.11. nepremávajú!

V prípade potreby doplňujúce informácie podá: Zdeno Jaško, tel.: 0903 407 385.

 

Aktuálne informácie:

 • 00421 907 535 675, Marek Holeš.

 • 00421 903 407 385,  Dr. Zdeno Jaško – manažment seminára / operatívny kontakt.

Dĺžku pobytu, aj nad rámec časového rozvrhu, prípadne individuálne návrhy a požiadavky do sprievodného programu, nahlasujte v dostatočnom predstihu organizátorovi akcie.

Ubytovanie treba dohodnúť priamo v hoteli Sorea Trigan s heslom: Seminár DDD.

Hotel: trigan@sorea.sk    tel.: 00421 (0) 52 3211 850

Prihláška a návratka k stiahnutiu TU!

application/msword CECH DDD navratka Seminar Tatry 2017.doc (82.5 kB)

Hotel *** SOREA TRIGAN

Szentiványho 4012/15
059 85  Štrbské Pleso
Pozrieť hotel na mape
GPS: E 20° 3' 57" N 49° 6' 56"

Tel.: +421 52 3211 850
Fax: +421 52 3211 851
E-mail: trigan@sorea.sk