Školiace stredisko DDD Banská Bystrica:

Školiace stredisko DDD, s.r.o.,  Sládkovičova č. 26, 974 05 Banská Bystrica

Akreditovaná vzdelávacia inštitúcia Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. POA : 3385/2014/79/1

organizuje na základe dlhoročných skúseností v spolupráci s odborníkmi z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici  nasledovné odborné prípravy :

1)      Odbornú prípravu - na prácu s dezinfekčnými prípravkami a prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov pre profesionálne použitie 

(pre záujemcov, ktorí doposiaľ nemajú odbornú spôsobilosť)

2)      Aktualizačnú odbornú prípravu – na prácu s dezinfekčnými prípravkami a prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov pre profesionálne použitie

(pre záujemcov, ktorí sú držiteľmi platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti a v zmysle prechodných ustanovení, - § 63c zák.č.355/2007 Z. z. sú povinní absolvovať tento druh prípravy v určenej dobe – každých päť rokov od vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti ).

Informácie k jednotlivým druhom príprav Vám poskytne : L. Filipko tel. 0903 638 281, 048/410 13 81