Stanovy Cechu profesionálov DDD

     Cech profesionálov pre deratizáciu, dezinsekciu a dezinfekciu je v súlade so Zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 300/ 1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov dobrovoľným združením občanov (stavovskou organizáciou), ktorá napomáha združovaniu špecialistov z odboru deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie a účelne chráni ich záujmy.

PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


ČI. I.
Názov, sídlo a právne postavenie

 • Názov združenia je:  Cech profesionálov pre deratizáciu, dezinsekciu a dezinfekciu.
 • Sídlom Cechu profesionálov pre deratizáciu, dezinfekciu a dezinsekciu je nasledovná adresa: Fínska 5,  Piešťany, 921 01. V zmysle dodatku č.2 Ministerstva vnútra SR vedeného pod číslom: VVS/1-900/90-4706.
 • Cech profesionálov pre deratizáciu, dezinsekciu a dezinfekciu (ďalej len  cech) je v zmysle ustanovení § 2 a 19 ods. 1 Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení občianskym združením.
 • Cech je nezávislou a nepolitickou právnickou osobou, ktorá vyvíja svoju činnosť na území Slovenskej republiky.
 • Za účelom naplnenia svojich cieľov môže cech zamestnávať zamestnancov.

DRUHÁ ČASŤ
CIEĽ CECHU

Čl. II.

 • Cech vyjadruje, presadzuje a chráni oprávnené záujmy svojich členov. V záujme naplnenia tohto cieľa cech najmä:
 • aktívne sa zúčastňuje na činnosti všetkých svojich organizačných útvarov a zariadení,
 • spolupracuje s inými stavovskými organizáciami podobného zamerania.
 • Cech napomáha vytváraniu optimálnych podmienok pre pracovníkov z odboru dezinsekcie, deratizácie a dezinfekcie.  V záujme naplnenia tohto cieľa cech najmä:
 • napomáha svojim členom pri získavaní najnovších poznatkov z oblasti deratizácie, dezinfekcie  a dezinsekcie,
 • zabezpečuje informačné a konzultačné služby pre svojich členov,
 • spolupracuje s príslušnými samosprávnymi  orgánmi ako aj s príslušnými orgánmi štátnej správy,
 • organizuje odborné, kultúrne, spoločenské a športové podujatia pre svojich členov a ostatných záujemcov,
 • organizuje účasť svojich členov na odborných, vzdelávacích a poradenských podujatiach doma i v zahraničí,
 • zakladá vzdelávacie inštitúcie a zariadenia.

TRETIA  ČASŤ
ČLENSTVO V CECHU

Čl. III.

 • Členom cechu sa môže stať každá  právnická osoba alebo každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, v prípade že pôsobia v odbore deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie, a súhlasia s týmito stanovami.
 • Cech je otvorenou stavovskou organizáciou, do ktorej môže každý  dobrovoľne vstúpiť a dobrovoľne vystúpiť.

Čl. IV.
Vznik a zánik členstva

 • Členstvo v cechu vzniká na základe žiadosti, a to dňom kedy výkonný výbor príjme uznesenie o vzniku členstva a žiadateľ súčasne zaplatí zápisné stanovené členskou schôdzou.
 • V prípade, že výkonný  výbor odmietne prijať žiadateľa za člena cechu, predloží jeho žiadosť na najbližšiu členskú schôdzu, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou o jeho žiadosti.
 • Členstvo zaniká:
 • vystúpením člena,
 • smrťou člena,
 • vylúčením člena.

Čl. V.
Práva a povinnosti člena

 • Člen má právo:
 • voliť a byť volený do všetkých orgánov cechu, v prípade členstva právnických osôb, môžu byť volení len vopred určený zástupcovia, a nie právnická osoba ako celok.
 • navrhovať kandidátov do volených orgánov a funkcií cechu,
 • podieľať sa na činnosti cechu, a to spôsobom stanoveným týmito stanovami,
 • slobodne vyjadrovať svoje názory a stanoviská na rokovaniach orgánov cechu,
 • podávať pripomienky, návrhy a sťažnosti na prácu členov orgánov cechu ktorémukoľvek orgánu cechu,
 • zúčastňovať sa na živote, práci a podujatiach organizovaných cechom,
 • využívať všetky výhody a služby, ktoré cech poskytne svojim členom, 
 • Člen je povinný:
 • dodržiavať tieto stanovy,
 • v prípade, že bol  zvolený do orgánov  cechu, vykonávať  túto  funkciu podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia,
 • napomáhať pri plnení cieľov cechu,
 • zdržať  sa akéhokoľvek konania,  ktoré by poškodzovalo alebo ohrozovalo dobré meno cechu,
 •  platiť členský  príspevok o výške ktorého každoročne rozhodne členská schôdza.
 • Všetci členovia sú si navzájom rovní

ŠTVRTÁ ČASŤ
ORGÁNY CECHU

ČI. VI.
Orgánmi cechu sú:

 • členská schôdza,
 • výkonný výbor,
 • predseda výkonného výboru
 • revízor hospodárenia

Čl. VII. 
Členská schôdza

 • Najvyšším orgánom združenia je členská schôdza, ktorú tvoria všetci členovia cechu.
 • Členská schôdza:
 • schvaľuje:
 • hlavné smery činnosti cechu,
 • stanovy cechu, ich zmeny a doplnky,
 • rozpočet a výsledky hospodárenia za kalendárny rok cechu,
 • volí a odvoláva členov výkonného výboru,
 •  rozhoduje:
 • rozpustení alebo zlúčení cechu s iným občianskym združením,
 • o vylúčení člena cechu a to v prípade, že hrubým spôsobom porušil stanovy cechu alebo ohrozil dobré meno cechu, alebo po dobu dlhšiu ako jeden rok nepracuje  v oblasti deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie,
 • každoročne o výške členského príspevku.
 • Členskú schôdzu zvoláva minimálne raz za rok výkonný výbor, vždy písomnou formou, ktorý je povinný členskú schôdzu zvolať aj vtedy, ak o to písomne požiada jedna tretina členov cechu alebo ak to vyžadujú, záväzné záujmy cechu.
 • Členská schôdza volí a odvoláva zo svojich radov predsedu v tajnej voľbe.

Čl. VIII.

Rokovanie členskej schôdze

 • Rokovanie členskej schôdze cechu zvoláva výkonný výbor cechu s písomným zverejnením programu schôdze najmenej 14 dní pred rokovaním členskej schôdze.
 • Rokovanie členskej schôdze vedie predseda alebo ním poverený člen výkonného výboru (ďalej len predseda).
 • Na rokovaní sa môžu zúčastniť aj nečlenovia cechu a  to v prípade, ak to schváli členská schôdza.
 • Členská schôdza na  návrh výkonného výboru volí zapisovateľa a navrhovateľa.
 • Každý  prítomný  člen  cechu má  právo navrhnúť  zmenu programu rokovania.
 • Na  rokovaní členskej schôdze  cechu má každý  člen právo vystúpiť s diskusným príspevkom, ako aj vzniesť faktickú pripomienku.
 • Predseda môže odňať slovo diskutujúcemu len v tom prípade, ak  sa jeho vystúpenie odchyľuje od predmetu rokovania.
 • Predseda má  právo ukončiť rokovanie členskej schôdze vtedy, keď vystúpia všetci, ktorí sa  prihlásili do diskusie.
 • Na  záver rokovania udelí  predseda slovo navrhovateľovi, ktorý predloží na schválenie uznesenia, ktoré vyplynuli z rokovania.
 • Uznesenie členskej schôdze je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov cechu, s výnimkou rozhodnutia o zániku cechu.
 • O každom predloženom alebo pozmeňujúcom návrhu sa hlasuje samostatne, v poradí, v akom sa podali.
 • Právo hlasovať majú len členovia cechu. Každý člen má jeden hlas. U právnických osôb musí byť ustanovený zástupca, ktorý hlasuje v mene právnickej osoby. Zástupca sa preukáže plno mocenstvom, alebo je štatutárnym zástupcom tejto právnickej osoby.
 • Hlasovanie  riadi predseda. Hlasuje sa verejne, pokiaľ členská schôdza  nerozhodne  inak. Návrh na tajné hlasovanie  musí  predložiť  jedna  tretina prítomných na členskej schôdzi,
 • Rozhodnutia členskej schôdze sú záväzné pre všetkých členov cechu.
 • Z každého rokovania členskej schôdze sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda alebo ním poverený člen výkonného výboru, a zapisovateľ.

Čl. IX.
Výkonný výbor

 • Výkonný výbor  je výkonným  a štatutárnym  orgánom cechu, ktorý navonok zastupuje cech a  je
 • oprávnený konať v jeho mene vo všetkých veciach.
 • Výkonný výbor najmä:
 • pripravuje rokovania členskej schôdze,
 • dbá o dodržiavanie stanov,
 • zabezpečuje  plnenie uznesení členskej  schôdze a kontroluje ich plnenie,
 • schvaľuje interné normatívne akty  združenia,
 • robí výklad stanov.
 • Výkonný  výbor  má najmenej  piatich členov, najviac sedem členov.
 • Členov výkonného výboru volí členská schôdza na 3 roky.
 • Členstvo vo výkonnom výbore zaniká:
 • uplynutím funkčného obdobia,
 • písomným vzdaním sa funkcie,
 • odvolaním z funkcie,
 • smrťou,
 • zánikom alebo zlúčením cechu.
 • Člen výkonného výboru môže byť členskou schôdzou odvolaný na návrh ktoréhokoľvek člena cechu.
 • Výkonný výbor  riadi  činnosť  cechu medzi  dvomi  zasadnutiami členskej schôdze cechu.
 • Výkonný  výbor sa schádza najmenej jedenkrát za štvrťrok. V prípade potreby môže predseda výkonného výboru zvolať výkonný  výbor  aj  častejšie,  alebo ak o to  požiada písomnou formou  ktorýkoľvek člen výboru a  to do 30 dní od doručenie žiadosti.
 • Člen výkonného výboru  je na rokovaniach výkonného výboru nezastupiteľný.
 • Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak je na jeho rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
 • Právne úkony, ktoré robí výkonný výbor podpisujú dvaja členovia výkonného výboru.

Čl. X.
Revízor hospodárenia

 • Revízorov hospodárenia volí členská schôdza v počte jedného až troch, na tri roky.
 • Revízor hospodárenia kontroluje majetok a hospodárenie cechu. Má prístup ku všetkým dokladom a evidencii súvisiacej s nakladaním s finančnými prostriedkami a majetkom.
 • Revízor predkladá stanovisko k správe o hospodárení za uplynulý rok výkonnému výboru najneskôr do 30. apríla a následnej členskej schôdzi.
 • Revízor má právo zúčastňovať sa schôdzi výkonného výboru s hlasom poradným.

Čl. XI.
Predseda

 • Predseda  koordinuje  činnosť  všetkých  orgánov cechu a navonok  vystupuje  ako  jeho  čestný reprezentant. Pri výkone svojej  funkcie  je povinný  riadiť sa uzneseniami členskej schôdze, výkonného  výboru a stanovami.  Za svoju činnosť zodpovedá výkonnému výboru a cechu. 

PIATA ČASŤ
HOSPODÁRENIE  CECHU

Čl. XII.

 • Cech  hospodári  s vlastným majetkom a s majetkom, ku ktorému má užívacie právo.
 • Majetok cechu slúži na zabezpečenie a rozvoj činnosti cechu.
 • Majetok cechu sa vytvára z členských príspevkov, darov, príjmov z  vlastnej hospodárskej činnosti  a  príjmov z kapitálového vkladu 
  v iných subjektoch.
 • Všetky orgány a členovia cechu majú povinnosť  starať sa o majetok cechu so starostlivosťou riadneho hospodára.
 • Členská schôdza  môže  zriaďovať  hospodárske zariadenia, ktoré sú  právnickými  osobami a v právnych vzťahoch vystupujú)
  vo  svojom  mene.   Cech  nezodpovedá za záväzky hospodárskych zariadení.
 • Cech môže použiť časť svojho majetku ako kapitálový vklad do iných subjektov.

ŠIESTA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

ČI. XIII.
Zánik cechu

 • Cech zaniká:
 • dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením sa s iným združením  ak o tom rozhodne členská schôdza s dvojtretinovou väčšinou všetkých členov združenia,
 • právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení podľa § 12 ods. 3-5 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení.
 • Majetkovo právne vysporiadanie vykonajú:
 • výkonný výbor v prípade uvedenom v ods. 1 písm. a) tohto článku,
 • likvidátor určený ministerstvom v prípade uvedenom v ods. 1 písm. b) tohto článku.

Čl. XIV.

  • Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra SR.
  • Účinnosť nadobúdajú ich schválením na ustanovujúcej členskej schôdzi cechu.